LogoTre
Lindholt Data
- 30 år med data så folk forstår det.
Klikk + i venstremenyen for å åpne undermenyer. OS Unknown leser Unknown
Skip Navigation Links.   
 

Merkeforskriftene

Forskrift om merking, registrering mv. av småfe


INNHOLD

Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe

I
    § 1. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 21/2004
    § 2. Registreringsplikt
    § 3. Krav til øremerker
    § 4. Tap av øremerker
    § 5. Merking av dyr som overføres til nytt dyrehold i Norge
    § 6. Merking av dyr som er innført til Norge
    § 7. Merking av småfe som er født i Norge
    § 8. Dyreholdjournal
    § 9. Helsekort
    § 10. Oppbevaring av dyreholdjournal og helsekort
    § 11. Identitetskort for værer og bukker
    § 12. Rapportering til sentralt småferegister
    § 13. Tilsyn og vedtak
    § 14. Dispensasjon
    § 15. Straff
    § 16. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

II


Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. november 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 11, § 14, § 15, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EF) nr. 21/2004).
Endringer: Endret ved forskrifter 14 aug 2006 nr. 975, 9 april 2008 nr. 335 (bl.a. hjemmel).

I

§ 1. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 21/2004

       Forordning (EF) nr. 21/2004 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og direktiv 64/432/EØF gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2. Registreringsplikt

       Dyreholder skal registrere bestilling av øremerker i Mattilsynets register over øremerker (Merkeregisteret). Beholdningen av øremerker skal ikke overskride antatt årlig forbruk.

§ 3. Krav til øremerker

       Øremerker som omfattes av denne forskriften, skal være av en type som er godkjent av Mattilsynet.

       Følgende informasjon skal være forhåndspreget på øremerkene, når det ikke benyttes elektronisk identifikasjonsmerking:

1)

Mattilsynet: MT

2)

Nasjonalitetsidentifikasjon: NO

3)

Dyreholdets spesielle identitetsnummer: 8 siffer

4)

Individnummer: 4 siffer.

       Individnummer for småfe kan likevel bestå av 5 siffer. Individnummer kreves ikke på øremerker til kje som føres til slakt og som ikke skal føres ut av Norge.

       Uansett bestemmelsene i annet ledd skal øremerket, som påføres lam født i 2008 og senere, sammen med elektronisk identifikasjonsmerking være forhåndspreget med følgende informasjon:

1)

Mattilsynet: MT

2)

Nasjonalitetsidentifikasjon: NO

3)

Dyreholdets spesielle identitetsnummer tildelt av Mattilsynet: 7 siffer

4)

Individnummer: 5 siffer der første siffer er fødselsårets siste siffer og de følgende siffer er dyrets individnummer.

       Det er bare tillatt å påføre ytterligere informasjon på innsiden av øremerkene.

       Dyrene må ikke tildeles individnummer som allerede er i bruk i det aktuelle dyreholdet. Innen hvert dyrehold skal det gå minimum ti år mellom hver gang et tidligere benyttet individnummer brukes på nytt.

       Elektronisk identifikasjonsmerking av småfe er frivillig.

0

Endret ved forskrift 9 april 2008 nr. 335.

§ 4. Tap av øremerker

       Øremerker skal ikke fjernes med mindre merket er blitt uleselig. Dersom dyret mister et merke eller merket er blitt uleselig, skal dyret merkes med nytt øremerke med samme farge som det første. Merket skal i tillegg være forhåndspreget med en E som viser at det er et erstatningsmerke. Merket skal være forhåndspreget i henhold til § 3 annet ledd nr. 1 til og med 3 eller § 3 fjerde ledd nr. 1 til og med 3, og i de tilfellene individnummeret ikke er forhåndspreget skal nummeret påføres med permanent merkepenn av dyreholder.

0

Endret ved forskrift 9 april 2008 nr. 335.

§ 5. Merking av dyr som overføres til nytt dyrehold i Norge

       Hver gang dyr overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke innen 7 dager etter ankomst til nytt dyrehold. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke. Når dyr overføres til et nytt dyrehold, er det mottaker som er ansvarlig for at dyr får et nytt øremerke.

       Vær og bukk som brukes i avl sammen med flere dyrehold (avlsgruppe), skal ikke merkes når de flyttes mellom dyrehold som er medlem i avlsgruppen. Vær og bukk som er merket med et lilla kåringsmerke og som overføres, kreves ikke merket med hvitt øremerke forutsatt at opplysninger tilsvarende § 8 første ledd nr. 4 om overføringen føres i dyrets identitetskort. Småfe skal likevel merkes med hvitt øremerke når det føres til slakt.

§ 6. Merking av dyr som er innført til Norge

       Dyr som innføres til Norge fra et EØS-land, skal beholde de øremerker som angir opprinnelsesdyreholdet, og merkes med et lakserødt øremerke senest 7 dager etter innførsel.

       Småfe som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med to lakserøde øremerker innen 7 dager etter innførsel. De opprinnelige merkene skal fjernes. Småfe anses å være innført når det har forlatt grensekontrollstasjonen.

§ 7. Merking av småfe som er født i Norge

       Småfe som er født i Norge skal merkes med et godkjent øremerke i hvert øre før de er 30 dager, men likevel før de forlater dyreholdet de er født i. Det ene øremerket kan erstattes av et elektronisk identifikasjonsmerke godkjent av Mattilsynet, jf. § 3 fjerde ledd.

       Inntil dyret er 6 måneder eller forlater dyreholdet det er født i, kan det ene godkjente øremerket erstattes av et alternativt identifikasjonsmerke. For dyr som skal slaktes innen de er 12 måneder og som ikke skal føres ut av landet, er det uansett tilstrekkelig med godkjent merke i det ene øret i tillegg til et alternativt identifikasjonsmerke i det andre øret.

       Det alternative identifikasjonsmerket som nevnt i annet ledd må minst inneholde opplysninger etter § 3 annet ledd nr. 2-4 jf. tredje ledd.

       Småfe kan merkes med en valgfri farge. Fargene hvit, lakserød eller farger som kan forveksles med disse kan likevel ikke benyttes.

       Første siffer i individnummeret for småfe skal representere siste siffer i årstallet de er født, alternativt årgangen dyrene tilhører. Dette gjelder likevel ikke for hvite øremerker for småfe jf. § 5.

0

Endret ved forskrifter 14 aug 2006 nr. 975, 9 april 2008 nr. 335.

§ 8. Dyreholdjournal

       Følgende opplysninger skal i tillegg nedtegnes i journalen:

1)

Dyrets unike identitetsnummer. Dette gjelder ikke for kje som føres til slakt.

2)

Fødselsdato, alternativt fødselsmåned og -år hvor fødselsdato er ukjent.

3)

Dødsdato, herunder dato for levering til slakt, alternativt dødsmåned og -år hvor dødsdato er ukjent.

4)

Alle overføringer og andre forflytninger, permanente og midlertidige, inn og ut av dyreholdet, og

a)

navn og adresse på avsender eller mottaker, og dyreholdenes identitetsnummer,

b)

antallet dyr som overføres eller flyttes,

c)

dato for forflytningen, og

d)

ved overføring til dyreholdet, dyrets nye individnummer (gjelder ikke kje som føres til slakt).

5)

Andre situasjoner hvor dyr i dyreholdet kommer i kontakt med dyr fra andre dyrehold, dato for slik kontakt og hvilke dyr det gjelder.

6)

Mottatte øremerker.

       Dyreholdjournalen skal i tillegg inneholde foreldreidentiteten til dyret, og en oversikt over værer og bukker som brukes i avl sammen med flere dyrehold (avlsgruppe).

§ 9. Helsekort

       Dyreholder er ansvarlig for at det føres en oversikt over sykdom og behandling av alle dyr som til enhver tid befinner seg i dyreholdet, herunder forebyggende helsearbeid. Oversikten skal bygge på et skjema som er basert på en modell fra Mattilsynet.

       Når dyr med individuelle helsekort overføres til nytt dyrehold, skal helsekortopplysninger overføres sammen med dyret.

§ 10. Oppbevaring av dyreholdjournal og helsekort

       Dyreholdjournal og helsekort skal oppbevares av dyreholder i minimum 10 år og kunne fremvises for det lokale Mattilsynet på anmodning. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal og helsekort gjelder selv om dyreholdet opphører.

§ 11. Identitetskort for værer og bukker

       Dersom værer og bukker benyttes i avl sammen med flere dyrehold (avlsgruppe), skal dyreholder utstede et identitetskort som skal følge med dyret resten av livet. Identitetskortet skal minst inneholde de opplysninger som fremgår av § 8 første ledd nr. 1-6 og være godkjent av Mattilsynet. Det er forbudt å føre vær eller bukk uten identitetskort inn i et dyrehold.

       Den dyreholderen som væren eller bukken til enhver tid oppholder seg hos, skal sørge for at identitetskortet ajourføres. Identitetskort for hanndyr i avl skal oppbevares i 10 år. Plikten til å oppbevare identitetskort gjelder selv om dyreholdet opphører. Kortet skal forevises Mattilsynet på anmodning.

0

Endret ved forskrift 14 aug 2006 nr. 975.

§ 12. Rapportering til sentralt småferegister

       For dyrehold med småfe plikter dyreholder å rapportere opplysninger om dyreholdet til Mattilsynet, herunder blant annet opplysninger om dyreholdets identitetsnummer, adresse og geografiske koordinater, dyreholders navn og adresse, dyreart og produksjonsform. Dyreholder skal minimum en gang årlig innen en nærmere angitt frist foreta en dyretelling. Antall dyr og dato for tellingen skal registreres i dyreholdjournalen og rapporteres til Mattilsynet innen 30 dager etter fristen for telling.

§ 13. Tilsyn og vedtak

       Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften.

       Ved overtredelse av forskriftens bestemmelser om merking, registrering og rapportering, kan Mattilsynet nedlegge forbud mot forflytting av dyr til eller fra dyrehold, herunder å slippe dyr på beite. Dyr som ikke lar seg identifisere innenfor en frist fastsatt av Mattilsynet, kan pålegges destruert.

§ 14. Dispensasjon

       Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra § 4 - § 6 og § 8 - § 11 i denne forskriften forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 15. Straff

       Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av den er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 16. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

       Denne forskriften trer i kraft straks.

       Småfe født mellom 9. juli 2005 og 1. september 2005 skal være merket i henhold til § 7 før 1. mars 2006, eller senest før de forlater dyreholdet de står i. Småfe født etter 1. september 2005 og før denne forskrift trer i kraft skal være merket i henhold til § 7 innen 6 måneder etter fødselen eller senest før de forlater dyreholdet de står i.

       Småfe som er merket før 1. januar 1999, unntas fra kravet til merking i § 4 første ledd jf. § 3. Mister dyret et øremerke som er satt inn før 1. januar 1999 eller blir øremerket uleselig, skal dyret likevel merkes på nytt i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

       Mister dyr øremerke som var tillatt brukt fram til 31. desember 1999, eller blir øremerket uleselig, skal dyrene merkes på nytt i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

       Øremerker som benyttes til merking av småfe, kan fram til 1. januar 2003 være utformet slik at opplysningene i § 3 annet ledd, pkt. 1 til og med 3 påføres på innsiden av øremerket, såfremt følgende opplysninger påføres på utsiden: SDT på øverste linje, leverandørnummer ved slakteri på annen linje og individnummer på tredje linje.

       Småfe som er merket før 1. januar 1999 eller med merke som var tillatt brukt fram til 31. desember 1999, skal likevel, dersom de overføres eller leveres til slakt etter 1. januar 2005, merkes på nytt i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

       Dyr som er overført før 1. januar 1999 skal merkes etter det dyreholdet de tilhørte 1. januar 1999, jf. § 3 annet ledd nr. 3 og 4.

       Dyr merket før 1. januar 2006 kan merkes med øremerker som er forhåndspreget med SDT i stedet for MT.

       Dyr som er innført til Norge fra EØS-land før 1. januar 1999 regnes som innførte dyr, og skal merkes med lakserøde øremerker. Rødt innførselsmerke på dyr som er innført før 1. januar 1999 skal ikke fjernes.

II

       I det følgende gjengis til informasjon forordning (EF) nr. 21/2004 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og direktiv 64/432/EØF som går fram av § 1. Artiklene og vedlegg er gjengitt med de EØS-tilpasninger som følger av protokoll I til EØS-avtalen og avtalen for øvrig. Forordningsteksten for øvrig er satt i klammer. Oversettelsen er foreløpig.

 


For mer informasjon, ring oss på telefon 625 96048 eller Ring Per på Skype